Kasutustingimused

 

Tere tulemast www.minubeebi.ee kodulehele!

Minubeebi.ee veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema kooskõlas alljärgnevate kasutustingimustega. Arvestades, et tingimuste sisus võib teha muudatusi, palume Teil kasutustingimustega tutvuda regulaarselt.

Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Minubeebi veebilehe kasutamisest hoiduda!

Sisukord
Kuulutuste lisatingimused
E-poe lisatingimused
Privaatsuspoliitika
Küpsiste poliitika
Soovitused müüjale kaupade õiguspärasuse tagamiseks

 • Mõisted
  • 1. Haldaja – Minubeebi OÜ;
  • 2. Andmebaas – Haldaja poolt hallatav andmebaas (kasutatud müüdavate esemete andmebaas, e-poe kaupade andmebaas jms). Andmebaasist on võimalik otsida näiteks uusi ja vanu vankreid, jalutuskärusid ja tarvikuid, lasteriideid, teostada otsinguid erinevate brändide, hinna ja paljude muude parameetrite järgi;
  • 3. Minubeebi – kõikide minubeebi.ee domeenide ja alamdomeenide ning Mobiilirakenduse kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide) kogum.
  • 4. Administraator – Haldaja poolt volitatud isik, kelle ülesandeks on Minubeebi foorumi Kasutajate Kasutustingimustele vastava käitumise kontrollimine ja selleks Kasutustingimustes ette nähtud õiguskaitsevahendite rakendamine;
  • 5. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Minubeebi.ee poolt pakutavaid Teenuseid ja andmebaasi.
  • 6. Kasutajatase – Kasutajale võimaldatud õigused ja kehtestatud kohustused Minubeebi ja Teenuste kasutamiseks (Tavakasutaja, Registreerunud Kasutaja);
  • 7. Teenused – kõik Minubeebi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik osta ja müüa kaupu, avaldada müügikuulutusi, esitada ostusoove, teostada Andmebaasis otsinguid, kirjutada sõnumeid jne;
  • 8. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta;
  • 9. Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused Minubeebi ja Teenuste kasutamiseks, mis on kättesaadavad Minubeebi veebileheküljel http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php ning Mobiilirakenduses;
  • 10. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline leping Minubeebi ja Teenuste kasutamiseks;
  • 11. Lisatingimused – Minubeebi-s pakutava Teenuse kohta kehtestatud eritingimused, mis on esitatud Minubeebi veebileheküljel http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php ja Mobiilirakenduses ja/või vastava Teenuse leheküljel ja/või Teenuse kasutamise juhistes ja/või Lepingus;
  • 12. Privaatsuspoliitika – Haldaja Kasutajate isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika on kättesaadav Minubeebi veebileheküljel http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php#privacy
  • 13. Sisu – Haldaja või Kasutajate poolt Andmebaasi või Minubeebi lisatud Teosed, andmed ning muud materjalid;
  • 14. Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Andmebaasi andmetes erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks, andmete kogumiseks ja salvestamiseks, Andmebaasi sisu Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning paljudeks teisteks andmetöötlusoperatsioonideks ja Minubeebi toimimiseks vajalikeks operatsioonideks;
  • 15. Hinnakiri – Haldaja poolt Kasutajale Minubeebi kaudu pakutavate Teenuste kasutamiseks kehtestatud tasude loetelu;
  • 16. Teos – kirjalik tekst (kuulutused, sõnumid, kommentaarid jms), fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, audiovisuaalsed teosed, illustratsioonid, jms.
 • Andmed Haldaja kohta
  • 1. Minubeebi Haldajaks on Minubeebi OÜ (registrikood: 14261782, asukoht: Sõpruse pst 210-13 Tallinn Harjumaa 13416, koduleht: www.minubeebi.ee).
  • 2. Haldaja pakub erinevaid infoühiskonna tehnilisi ja sisuteenuseid, navigatsiooniteenuseid ning tegeleb Minubeebi administreerimise, hooldamise ja uuendamisega.
  • 3. Minubeebiga seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused (sealhulgas Kasutustingimuste punktis 13.3 nimetatud info võimaliku rikkumise kohta) tuleb esitada Haldajale e-postiaadressil info@minubeebi.ee Nimetatud e-postiaadressile saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab samalt e-postiaadressilt saatjale vastuse kirja kättesaamise kohta.
  • 4. Kui Kasutustingimuste punktis 2.3 nimetatud küsimuste, kaebuste, ettepanekute või taotluste saatmine ei ole võimalik e-posti teel, võib need Haldajale saata ka postiaadressil Sõpruse pst 210-13 Tallinn Harjumaa 13416. Sellisel juhul loetakse vastav saadetis Haldaja poolt kätte saaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.
 • Minubeebi kasutamise põhitingimused
  • 1. Minubeebi on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale.
  • 2. Minubeebi kasutamiseks loetakse mistahes Minubeebi objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist.
  • 3. Minubeebi.ee kodulehekülge võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega. Kui Kasutaja ei nõustu Kasutustingimustega, puudub tal õigus Minubeebi kasutamiseks. Kasutustingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Minubeebi veebileheküljel http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php ja Mobiilirakenduses.
  • 4. Lisaks Kasutustingimustele võib Haldaja iga Minubeebi-s pakutava Teenuse kohta kehtestada Lisatingimusi. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse Lisatingimustega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada. Lisatingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks Minubeebi veebileheküljel http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php ja Mobiilirakenduses ja/või vastava Teenuse kohta Minubeebi-s avatud leheküljel ja/või Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas Lepingus. Lisatingimused on osa Kasutustingimustest.
  • 5. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja võib teha Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
  • 6. Minubeebi veebilehekülje kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega, nagu (kuid mitte ainult): Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome jne. Minubeebi kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Minubeebi-le automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
  • 7. Minubeebi kasutamiseks tuleb isikul sõlmida Haldajaga Leping. Kasutustingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.
  • 8. Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma.
  • 9. Sõltuvalt Kasutajatasemest toimub Haldajaga Lepingu sõlmimine järgnevalt:
   • 9.1. kui Kasutaja asub Teenuseid tegelikult kasutama (Tavakasutaja);
   • 9.2. kui Kasutaja on esitanud Haldajale Minubeebi kaudu avalduse registreerumiseks ja saab ligipääsu personaalsele Minubeebi kasutajakontole (Registreerunud Kasutaja);
  • 10. Kui Kasutaja soovib Minubeebi kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes, on selleks vajalik Haldaja eelnev kirjalik nõusolek. Ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta toimunud Minubeebi kasutamine vastuolus Kasutustingimustega või Kasutustingimustes käsitlemata juhtudel on keelatud.
  • 11. Kasutaja on kohustatud tasuma Minubeebi ja Teenuste kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
  • 12. Kasutaja peab tagama, et tal on õigus Lepingut sõlmida. See tähendab, et:
   • 12.1. Lepingu sõlmimiseks Haldajaga peab Kasutaja olema täisealine (vähemalt 18-aastane) ning suutma oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kui Kasutaja ei täida neid tingimusi, võib ta Lepingu sõlmida üksnes seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul või hilisemal heakskiidul. Kui seadusliku esindaja nõusolek ja heakskiit puuduvad, on Haldajal õigus koheselt lõpetada Teenuste osutamine Kasutajale.
   • 12.2. Kui Kasutaja kasutab Teenuseid esindaja kaudu või tegutseb Teenuseid kasutades teise isiku esindajana, siis vastutab Kasutaja ise selle eest, et Lepingu sõlmimiseks, müügitehingu tegemiseks või Teenuste kasutamiseks oleksid olemas vajalikud volitused ning et esindajana tegutsemine oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav.
  • Kasutajatasemed
   • 1. Minubeebi-s on määratud järgmised Kasutajatasemed:
    • 1.1. Tavakasutaja – saab kasutada Minubeebi ja Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset Minubeebi kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused;
    • 1.2. Registreerunud Kasutaja – saab kasutada Minubeebi ja Teenuseid personaalse Minubeebi kasutajakonto abil. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused;
   • 2. Tavakasutajal on õigus:
    • 2.1. tutvuda Minubeebi Sisuga;
    • 2.2. teostada otsinguid Andmebaasides ja kasutada muid Tavakasutajale kättesaadavaid Teenuseid;
    • 2.3. esitada Haldajale Minubeebi kaudu avaldus registreerumiseks ja luua personaalne Minubeebi kasutajakonto (Registreerunud Kasutaja)
   • 3. Registreerunud Kasutajal on õigus:
    • 3.1. logida Minubeebi lehekülgejele ja mobiilirakendusse sama kasutajanime ja parooliga;
    • 3.2. kasutada Minubeebi sisenemiseks turvalist sisselogimist;
    • 3.3. salvestada personaalsel Minubeebi kasutajakontol andmeid huvipakkuvate esemete ja kaupade kohta;
    • 3.4. avaldada müügikuulutusi;
    • 3.5. saata ostusoove huvipakkuva sõiduki, varuosa või muu kauba müüjatele, küsida lisainfot ja teha oksjonil pakkumisi huvipakkuvate kaupade kohta;
    • 3.6. Saata sõnumeid teistle Registreerunud Kasutajatele;
    • 3.7. muuta enda poolt foorumis saadetud sõnumeid;
    • 3.8. kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid.
   • Registreerimine
    • 1. Registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed, mis on tähistatud tärniga, aktsepteerima Kasutustingimused ning kinnitama, et ta on tutvunud Privaatsuspoliitikaga. Selleks klõpsab Kasutaja selleks ettenähtud väljale, milleks Haldaja on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses.
    • 2. Registreerumisel saab Kasutaja enda käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Minubeebi kasutajakonto.
    • 3. Kasutaja registreering Minubeebi-s kehtib tähtajatult. Kui Kasutaja ei ole oma kasutajakontot 10 aastat kasutanud, teeb Haldaja Kasutajale kasutajakonto kustutamise hoiatuse. Kui Kasutaja sellele ei reageeri, kustutab Haldaja Kasutaja kasutajakonto.
    • 4. Kui Kasutaja lõpetab Lepingu, siis muudetakse sellega seotud andmed mitte-aktiivseks ja sulgetakse neile ligipääs. Kui Kasutaja soovib sõlmida uue Lepingu ning muuta oma kasutajakonto aktiivseks, taastab Haldaja kasutajakonto, kui seda või selle osi ei ole vastavalt Privaatsuspoliitikast tulenevatele Isikuandmete säilitamistähtaegadele kustutatud.
   • Isiku tuvastamine ja kasutajakonto
    • 1. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Minubeebi keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui Registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
    • 2. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama oma kasutajatunnuse või parooli kadumisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.
    • 3. Teatud Teenuste kasutamiseks võib Haldaja nõuda Kasutaja isiku tuvastamist ID-kaardi või pangalingi kaudu.
    • 4. Registreeritud Kasutajal võib olla ainult üks kasutajakonto. Kui Haldaja tuvastab, et Registreeritud Kasutajal on mitu kasutajakontot, on Haldajal õigus need kasutajakontod ühendada või kustutada.
    • Minubeebi kasutamise üldised piirangud
    • 1. Minubeebi.ee portaalis ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks. Minubeebi lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste, Minubeebi hea tava ega õigusaktidega. See tähendab muu hulgas, et ka Kasutajate poolt pakutavad kaubad ja teenused peavad olema kooskõlas Kasutustingimuste, Minubeebi hea tava ja õigusaktidega. Näiteks peab Kasutaja tagama, et tal on olemas vajalikud tegevusload, nõusolekud, litsentsid ja registreeringud vastavate kaupade või teenuste müügiks (vt „Soovitused müüjale kaupade õiguspärasuse tagamiseks“: https://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php#rightful).
    • 2. Haldaja käsitleb Kasutajat avaldajana võlaõigusseaduse § 1047 lg 1 tähenduses. Kui Kasutaja esitab Haldajale või lisab Minubeebi Sisu, peab ta tagama, et see oleks täpne, õige, täielik ja asjakohane. See puudutab ka andmeid teiste Kasutajate ja muude isikute kohta.
    • 3. Kõlvatu konkurents on keelatud. Sealhulgas on keelatud:
     • 3.1. eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta;
     • 3.2. konkurendi või tema kauba halvustamine;
     • 3.3. konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;
     • 3.4. konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine.
    • 4. Keelatud on kasutada teise isiku autoriõigusega kaitstud Teost või sellest tuletatud Teost ilma selle Teose omaniku ja autoriõiguste omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija jms) nõusolekuta. Kasutaja tagab, et Teose lisamine Minubeebi on kooskõlas õigusaktidega.
    • 5. Minubeebi.ee leheküljele ei või lisada:
     • 5.1. pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageerivat Sisu;
     • 5.2. roppusi;
     • 5.3. muud Sisu, mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega.
    • 6. Kui Kasutaja avaldab Minubeebi-s väärtushinnanguid, ei tohi nende eesmärgiks olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule. Keelatud on ka vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
    • 7. Kasutaja ei tohi kasutada Minubeebi reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Kommertsteadaandeid ja reklaami avaldatakse üksnes eraldi tellimuse alusel vastavalt Hinnakirjale.
    • 8. Kasutaja poolt Minubeebi lisatav Sisu ja elektronposti saadetised Haldajale või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Minubeebi tavapärast tööd või mis salvestuvad Kasutajate seadmetesse ning häirivad või kahjustavad Minubeebi või Kasutajate seadmete tavapärast funktsioneerimist.
    • 9. Keelatud on koormata Minubeebi sellega mitteseotud Sisuga.
    • 10. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Minubeebi kasutamisel teatavaks saanud isikuandmeid ja konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti, v.a kui avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või kui avaldamiseks on asjakohase isiku nõusolek.
    • 11. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt Minubeebi lisatud Sisu ja Kasutajate toiminguid Minubeebi-s.
    • 12. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida Kasutajad Minubeebi kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
   • Müügitehingute sõlmimine
    • 1. Haldaja ei osale ise (näiteks agendi, maakleri, komisjonäri, esindajana või muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Minubeebi-s avaldatud pakkumiste tulemusel Kasutajate vahel.
    • 2. Kasutajad sõlmivad Minubeebi-s müügitehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad täies ulatuses ise nende vahel sõlmitud lepingute ja müügitingimuste täitmise eest.
    • 3. Juriidilisest isikust Kasutajat võib müügitehingu sõlmimisel esindada füüsiline isik. Sellisel juhul vastutab Kasutaja selle eest, et tema esindajatel oleksid müügitehingu sõlmimiseks vajalikud volitused ja et nad oleksid kolmandatele isikutele selgelt äratuntavad juriidilise isiku esindajatena.
   • Autoriõigused
    • 1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Minubeebi-le, Andmebaasidele ja autoriõigused selle koosseisus olevatele Teostele, sealhulgas Tarkvarale, uudistele, sõnumitele, tekstidele, Minubeebi graafilisele, muusikalisele jm kujundusele.
    • 2. Sellisteks Teosteks, mille osas käesolevas peatükis autori varalised õigused loovutatakse ja isiklike õiguste osas antakse ainulitsents, on kirjalik tekst (kuulutused, sõnumid, arvamused, retsensioonid jms), fotograafiateosed ja fotograafiaga analoogilisel viisil saadud teosed, audiovisuaalsed teosed, illustratsioonid, jms).
    • 3. Kasutaja loovutab Haldajale tasuta kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses Teosele, kaasa arvatud õigused Teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mistahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks Haldajale koheselt Teose üleslaadimisega Minubeebi.
    • 4. Kasutaja annab punktis 9.2 nimetatud Teoste osas Haldajale tasuta ainulitsentsi (loa) Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks Minubeebi-s mistahes vormis ja viisil autoriõiguse seaduse tähenduses ilma geograafiliste piiranguteta kogu autoriõiguste kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Kasutaja piirab enda isiklike õiguste teostamise viisi ja ulatust Kasutustingimustes sätestatud viisil. Haldajal on õigus Kasutaja isiklike õiguste osas anda all-litsentse. Ainulitsents loetakse antuks Kasutaja poolt Haldajale koheselt Teose üleslaadimisega Minubeebi. Kasutustingimuste alusel antud ainulitsents hõlmab kõiki edasisi Teose arendusi. Kasutaja lubab vajadusel teha oma Teoses ja Kasutaja nime tähistuses mis tahes muudatusi, lisada tema Teosele teisi teoseid, illustratsioone, kommentaare jms. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama Teose juures Kasutaja autorinime.
    • 5. Haldajal on õigus luua Kasutaja Teose alusel tuletatud teoseid Teose edasiarendamise teel. Autoriõigus tuletatud teostele kuulub Haldajale. Kasutaja on nõus, et Haldaja ei ole kohustatud kajastama tuletatud teose juures Kasutaja kui algse Teose autorinime, Teose pealkirja (nimetust) ega allikat, kus Teos on avaldatud. Tuletatud Teosed on näiteks Kasutaja poolt Minubeebi.ee-sse üles laetud fotod täiendustega, muudatustega või muude lisandustega (sealhulgas fotode mõõtude muutmine, failinime muutmine, foto kvaliteedi tõstmine, vesimärgi lisamine, jms). Haldajal on õigus Kasutaja poolt Minubeebi.ee-sse üleslaetud Teosed (näiteks fotograafiateosed) kustutada ja kasutada Minubeebi-s vaid Haldaja poolt loodud tuletatud teoseid.
    • 6. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Minubeebi ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
    • 7. Kasutaja või muu isiku poolt Minubeebi või selle koosseisu kuuluvate Teoste ilma Haldaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
    • 8. Kasutaja kinnitab Minubeebi.ee-d kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.
    • 9. Kasutaja kinnitab Minubeebi Teoste või Sisu lisamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele Teosele või Sisule või tal on muu õiguslik alus Teose või Sisu lisamiseks.
    • 10. Haldaja ja Kasutaja vastutavad Kasutustingimuste käesolevas osas esitatud autoriõiguste nõuete rikkumise eest, arvestades Kasutustingimuste osas „Haldaja vastutus” (vt Kasutustingimuste punkt 13) toodud erisusi.
   • Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus
    • 1. Haldaja uuendab pidevalt Minubeebi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Kasutajatele parimat teenust.
    • 2. Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:
     • 2.1. Minubeebi Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda ilma ette teatamata;
     • 2.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks, teatades sellest ette vähemalt kaks päeva;
    • 3. Haldaja tagab Teenuste kättesaadavuse aja kuus vähemalt 97% ulatuses. Teenuste kättesaadavuse näitajad arvutatakse kalendrikuu põhiselt järgmiselt: igakuine Teenuste kättesaadavus = kalendrikuu koguaeg – mittetoimivuse aeg kuus / kalendrikuu koguaeg. Seejuures mittetoimivuse aja sisse ei arvestata hooldustöid, millest on Kasutajat ette teavitatud.
   • Lingid kolmandate isikute veebilehtedele
    • 1. Haldaja ja Kasutajad võivad avaldada Minubeebi-s linke kolmandate isikute veebilehtedele. Samuti võivad kolmandad isikud sõltumatult Haldajast pakkuda Kasutajatele teenuseid Minubeebi kaudu (näiteks laenu-, kindlustus-, järelmaksu- vmt pakkujad ja erinevad reklaamivõrgustikud küpsiste paigaldamise kaudu).
    • 2. Kolmandate isikute teenuste ja veebilehtede puhul võivad kehtida Kasutustingimustest ja Privaatsuspoliitikast erinevad tingimused ja põhimõtted, mille rakendamist Haldaja ei saa kontrollida. Haldaja ei vastuta kolmandate isikute teenuste ja veebilehtede sisu, toimingute ega nende suhtes kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtete eest. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma kolmandate isikute veebilehtedel kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtetega.
   • Haldaja õiguskaitsevahendid
    • 1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Minubeebi-s kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Haldajal õigus ajutiselt:
     • 1.1. piirata Kasutaja Minubeebi kasutusõiguseid;
     • 1.2. blokeerida Kasutaja personaalne Minubeebi kasutajakonto.
     • 1.3. tõkestada Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Minubeebi-le või selle osale.
    • 2. Lisaks sellele on Haldajal õigus nõuda igakordset leppetrahvi 50 eurot ja kahju seda ületavas osas, kui Kasutaja on rikkunud Kasutustingimusi, eelkõige selle punkte 3.10, 7 ja 9.
    • 3. Kui Kasutaja korduvalt ja oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus:
     • 3.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
     • 3.2. kustutada Kasutaja personaalne Minubeebi kasutajakonto.
     • 3.3. tõkestada rikkunud Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs Minubeebi-le kui tervikule.
    • 4. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või Minubeebi lisatud Sisu on vastuolus Kasutustingimuste, Minubeebi hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:
     • 4.1. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa, kui on ilmselge, et see ei ole kooskõlas Kasutustingimuste, Minubeebi hea tava või õigusaktidega;
     • 4.2. Sisu Minubeebi-st ajutiselt kõrvaldada või tõkestada sellele juurdepääs ilma kustutamiseta.
    • 5. Haldaja võib Minubeebi-st kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Minubeebi lisada või sellele juurdepääs taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Kasutustingimustele, Minubeebi heale tavale või õigusaktidele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Minubeebi-s jms).
    • 6. Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs Minubeebi-le isikul, kes kasutab Minubeebi ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes (näiteks reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks ilma Haldaja vastava loata).
    • 7. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule kasutajakontol sisalduvale infole.
   • Haldaja vastutus
    • 1. Kui Kasutajad kasutavad Teenuseid ja lisavad Minubeebi serveriruumi Sisu kuulutuste, foorumipostituste, kommentaaride ja piltide jms näol, siis Haldaja saab vastavast Sisust või Kasutajate tegevusest teadlikuks järgmistel viisidel:
     • 1.1. Haldajale esitatud kaebuse teel;
     • 1.2. Minubeebi Administraatorite pisteliste kontrollide teel;
     • 1.3. Haldajale laekunud mitte-automatiseeritud taotluse teel Kasutaja poolt Sisu lisamiseks.
    • 2. Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud Sisu õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.
    • 3. Kui Haldaja saab teada Minubeebi vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta asjakohase Sisu või tõkestab sellele juurdepääsu. Haldaja ei vastuta Minubeebi vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.
    • 4. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas Minubeebi-st Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või Minubeebi-le), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, Minubeebi hea tava või õigusaktidega (vt Kasutustingimuste punkt 12). Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
    • 5. Kui Kasutaja on kasutanud Teoses teise isiku autoriõigusega kaitstud teost või sellest tuletatud teost, siis ei vastuta Haldaja sellise teose kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.
    • 6. Haldaja ei vastuta müüdavate kaupade kvaliteedi, kvantiteedi, asukoha, lisavarustuse, päritolu ega seaduslikkuse eest (näiteks Minubeebi-s kuulutuse teel müüdav vanker on varastatud, E-poest ostetud kaup ei vasta tingimustele jne).
    • 7. Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames (vt Kasutustingimuste punkt 10.2.2).
    • 8. Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked jne.
    • 9. Haldaja ei vastuta Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest.
    • 10. Haldaja ei vastuta Kasutajatel müügitehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.
   • Lõppsätted
    • 1. Minubeebi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
    • 2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
    • 3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.
    • 4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.
    • 5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Minubeebi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Minubeebi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste või Hinnakirjade muutustest Minubeebi vahendusel vähemalt kaks nädalat enne uute Kasutustingimuste või Hinnakirjade kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kasutajal õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva kahe nädala jooksul. Kui Kasutaja jätkab Minubeebi ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste või Hinnakirjade muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kasutajaid ebamõistlikult.

●      KUULUTUSTE LISATINGIMUSED

 • Kuulutuse foto töötlemine tähelepanu äratamise eesmärgil on keelatud.
 • Kuulutuse fotoväljadele lisatud fotod peavad olema vaid kuulutuses kirjeldatud konkreetsest tootest. Fotoväljadele ei sobi sisestada logosid, teenuste reklaami, asukohakaarte, jne.
 • Ühe ja sama kuulutuse raames mitme erineva objekti kuulutamine on keelatud. See tähendab, et keelatud on mitme erineva objekti kuulutamine nii üheaegselt kui ka järjestikku ühe ja sama kuulutuse sees ning kuulutuse algset objekti ei või asendada mõne teise objektiga.
 • Kuulutus peab olema ühe konkreetse objekti põhine, see ei tohi sisaldada infot teiste objektide kohta ega üldist informatsiooni, mis ei ole seotud kuulutuse objektiga või mis ei anna piisavalt asjakohast infot kuulutuse objekti kohta.
 • Kuulutusi on keelatud kasutada reklaamimaks teisi tooteid ja teenuseid.
 • Tasuta teenuste piirangute vältimiseks ei tohi luua mitut kasutajakontot.
 • Väljadele tuleb lisada vaid sinnakuuluvat välja nimele kohast infot.
 • Tekstid peavad vastama õigekirjareeglitele. Sealhulgas on keelatud kasutada mittekohaseid kirjamärke või kirjamärke korrata, näiteks: “väga heas korras!!!!!!!!!!!!!!!”. jne
 • Kuulutused peavad vastama rubriigile. Näiteks riiete rubriiki on keelatud lisada turvaseadmete, vankrite jms kuulutusi.
 • Kuulutus ei tohi sisaldada viiteid teistes keskkondades toimuvatele oksjonitele/müükidele jms sarnastele teenustele.
 • Kuulutuses on keelatud igasugune finantsteenuse reklaam ja lubatud ei ole ühegi tarbijakrediidi liigi nimetamine kuulutuses (tekstis, pildil ja teistes kuulutusega seotud elementides).
 • Kuulutuste lisatingimuste eiramisel või rikkumisel on Haldajal õigus Kasutaja või Kasutaja poolt lisatud kuulutus(-ed) eemaldada.

●      E-POE LISATINGIMUSED

 • Mõisted
  • 1. E-pood – Haldaja poolt Minubeebi-s pakutav elektrooniline keskkond kaupade tutvustamiseks ja müügi- ning ostutehingute tegemiseks;
  • 2. Kaupleja – juriidiline isik, kes pakub E-poe vahendusel müügiks kaupu ja kes on sõlminud Haldajaga E-poe kauplemislepingu;
  • 3. Ostja – Minubeebi füüsilisest või juriidilisest isikust Kasutaja, kes tutvub E-poes pakutavate kaupadega või sõlmib Kauplejaga tehingu kauba ostmiseks.
 • Kaupleja
  • 1. Kaupleja müüb Ostjatele kaupu Minubeebi E-poes.
  • 2. Kaupleja kui e-kaubandusega tegelev ettevõtja tagab registreeringu olemasolu majandustegevuse registris ja muude lubade või registreeringute olemasolu, mis on vajalikud kaupade müümiseks.
  • 3. Kaupleja tagab ka vajalike kauba veolepingute ning kauba Ostjale kättetoimetamise ja üleandmise korraldamiseks vajalike lepingute või dokumentide olemasolu.
  • 4. Kaupleja kontaktandmed ja teenindamise kellaajad on toodud E-poe veebilehe alajaotuses „Kaupleja kontaktid“.
 • E-poe Teenuste kasutamise leping
  • 1. Kaupleja ja Ostja peavad kinni käesolevast dokumendist E-poes pakutavate Teenuste kasutamiseks. Kasutustingimused, sh käesoleva E-poe lisatingimused on selle Lepingu tingimused. Seega Käesolevates E-poe lisatingimustes sätestamata küsimustes lähtutakse ühelt poolt Haldaja ja teiselt poolt Kaupleja või Ostja vahelises suhtes Kasutustingimustest. Kui E-poe lisatingimused erinevad Kasutustingimustest, siis lähtutakse E-poe lisatingimustest, välja arvatud kui E-poe lisatingimustega üksnes täpsustatakse Kasutustingimusi, kuid ei muudeta nende sisu.
  • 2. Haldaja ei vastuta Ostja ja Kaupleja vahelise kokkuleppe täitmise (sh kauba vedamine, kättetoimetamine, üleandmine jne) ega Ostja või Kaupleja mistahes kohustuste rikkumise eest. Haldaja vastutab samamoodi nagu Kaupleja üksnes juhul, kui Haldaja on ise Kaupleja. Haldaja ei vastuta ka mistahes kauba veolepingute ega kättetoimetamise ja üleandmise korraldamiseks vajalike lepingute sõlmimise, täitmise või rikkumise eest.
  • 3. Käesolevates E-poe lisatingimustes toodud mõisteid kasutatakse samas tähenduses Kasutustingimustes sisalduvate mõistetega, kui E-poe lisatingimuste punktis ei ole antud eraldi definitsiooni.

 

 • Ostuprotsess ja maksetingimused
  • 1. E-poes on toodud Kaupleja müüdava kauba nimetus koos selle hinna, kirjelduse, olulisemate ostutingimuste ja illustreeriva fotoga. Kui kaup on saadaval või selle hind kehtib ainult teatud aja jooksul, on kauba juures ära toodud ka vastava pakkumise tähtaeg. Kauba hind ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Kui kaupa enam osta ei saa, siis seda E-poes ei kuvata.

4.2. Ostu sooritamiseks valib Ostja sobiva kauba ja klõpsab Kaupleja kasutajanime juurde lisatud nupule “Saada sõnum“, misjärel Ostja Kauplejale isiklikult kirjutades oma ostusoovist märku saab anda.

4.3. Kui Ostja soovib mitut Kaupa korraga osta, saab ta eelnevalt väljavalitud tooteid lisada lemmikutesse klõpsates Kaupleja kasutajanime all olevale nupule “Lisa lemmikuks” või leppida mitme toote ostmine personaalselt Kauplejaga kokku.

4.4. Ostu sooritamiseks tuleb Ostjal Kaupleja pangakontole tasuda toote eest kokkulepitud hind ja vajadusel saatekulu või leppida kokku muu Ostjale ja Kauplejale mõlemale sobiv lahendus.

 • 5. Makse teostamisega loetakse tehing Ostja ja Kaupleja vahel sõlmituks ning Ostja kohustus Kaupleja ees täidetuks.
 • Hind
  • 1. Kõik E-poes müüdavate kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda kättetoimetamise kulusid, kui E-poes müüdava kauba juures ei ole märgitud teisiti. Kättetoimetamise kulud sõltuvad Ostja valitud kättetoimetamise viisist ning on eraldi välja toodud Kauba nimetuse juures või Kaupleja kehtestatud hinnakirjas. Kättetoimetamise kulud kuvatakse eraldi ka ostuprotsessis tellimuse esitamisel.
  • 2. Hinna määratlemisel lähtutakse tellimuse esitamise hetkel kehtinud hinnast.
 • Üleandmine ja kättetoimetamine
  • 1. Kaupleja kohustub korraldama tellitud kauba Ostjale kättetoimetamise 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest, kui Ostja ei ole konkreetse kauba tellimuse ostutingimustes määratlenud teisiti. Kui E-poes müüdava kauba juures ei ole märgitud teisiti, siis minimaalne kättetoimetamise aeg on viis päeva.
  • 2. Tellitud kaup toimetatakse Ostjale kätte Ostja määratud asukohas kõikjal Eestis. Kui kauba kättetoimetamise koht asub saartel, sõltub kättetoimetamise aeg vastavast transpordiühenduse graafikust. Kui Ostja on määratlenud tellimuse ostutingimustes, et ta tuleb kaubale ise järgi, siis saab kauba kätte Kaupleja käest, mille asukoht on ära toodud E-poe veebilehe alajaotuses „Kaupleja kontaktid“ toodud kontaktandmetes või on Kaupleja oma kontaktandmed edastanud Ostjale isiklikult.
  • 3. Kauplejal on õigus kauba kättetoimetamisest keelduda, kui:
   • 3.1. kauba hinda, kogust, omadusi või muid ostutingimusi on E-poes valesti kuvatud tehnilise vea tõttu;
  • 4. Kauba üleandmisest keeldumise korral kohustub Kaupleja sellest Ostjat viivitamatult teavitama ja kauba eest tasutud hinna Ostjale tagastama 14 päeva jooksul alates Ostja teavitamisest.
  • 5. Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle alates kauba kättesaamisest.
  • 6. Kaupleja võib anda Ostjale üle tellitu asemel vähemalt sama kvaliteedi ja hinnaga kauba, kui Ostja on sellega nõus. Kui Ostja sellise asenduskauba tagasi saadab, kannab tagastamiskulud Kaupleja.

 

 • Garantii
  • 1. Kaupleja ei anna E-poes müüdavatele kaupadele üldist garantiid. Iga müüdava kauba garantiitingimused on vastava kauba kirjelduses eraldi välja toodud.
  • 2. Kui kaubale on antud garantii, tuleb garantiitingimustes välja tuua:
   • 2.1. garantii andja nimi ja aadress;
   • 2.2. isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;
   • 2.3. millised õigused garantii Ostjale annab;
   • 2.4. garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;
   • 2.5. garantii tähtaeg;
   • 2.6. garantii kehtivusala;
   • 2.7. selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjale ka muud seadusest tulenevad õigused.
  • Hooldus ja muud lisateenused
   • 1. Kaupleja ei paku kaupadele üldjuhul hooldust ega lisateenuseid.
   • 2. Kui kaubaga kaasnevad hooldus- või muud lisateenused, märgitakse see eraldi kauba ostutingimustes või kauba juurde kuuluvates dokumentides.
  • Kaebused
   • 1. Ostjal on õigus esitada kauba mittevastavuse kohta Kauplejale kaebus Ostjale, aga seda viivitamatult pärast kauba kättesaamist ja vigade ilmnemisest.
   • 3. Kaebuse võib esitada kirjalikult või elektrooniliselt E-poe veebilehe alajaotuses „Kaupleja kontaktid“ toodud kontaktandmetel.
   • 4. Kaebuses tuleb ära märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev ja kaubal esinevad puudused. Võimalusel tuleks kaebusele lisada ostetud kauba eest saadud arve ja kinnitused. Lisaks peab Ostja ära märkima, kuidas tuleks kaebus tema arvates lahendada, eelkõige kas ta nõuab:
    • 4.1. kauba parandamist või asendamist;
    • 4.2. hinna alandamist ja ülemäära makstu tagastamist;
    • 4.3. kauba tagastamist ja selle eest tasutud hinna tagasimaksmist.
   • 5. Kaupleja võib kaebuse rahuldamiseks mittevastava kauba parandada või asendada selle lepingutingimustele vastava kaubaga ja nõuda Ostjalt mittevastava kauba tagastamist.
   • 6. Kaupleja kannab kauba parandamise või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud.
   • 7. Kui Kauplejal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või kui see võtab ebamõistlikult kaua aega või ebaõnnestub, siis võib ta kauba eest tasutud summa tagasi maksta kuni Ostja poolt alandatud hinnani või kogu ulatuses ja viimatinimetatud juhul nõuda Ostjalt ka mittevastava kauba tagastamist.
   • 8. Kauplejal on õigus jätta kaebus rahuldamata, kui kauba mittevastavus on tekkinud:
    • 8.1. kauba mittesihtotstarbelisest või mitte-korrapärasest kasutamisest, sh kauba kasutamisest vastuolus selle kasutusjuhiste või turvanõuetega;
    • 8.2. kauba halvenemisest korrapärase kasutamise käigus;
    • 8.3. kauba muust kahjustamisest Ostja enda või kolmandate isikute käitumise tõttu.
   • Kaupleja vastutus
    • 1 Kaupleja vastutab Ostjale müümast kokkulepitud hinnakirjas ja seiskorras olevaid tooteid ning välja tooma kõik kaubal esinevad puudused, kui neid on.
    • 2. Kaupleja ei vastuta:
     • 2.1. kui kauba lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud kauba muust kahjustamisest Ostja enda või kolmandate isikute käitumise tõttu.
     • 2.2. viivituste, eksituste jm arusaamatuste eest, kui see on tekkinud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
     • 2.3. rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Kauplejast ega Ostjast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked jne.
    • 3. Kaupleja vastutab Ostja Isikuandmete töötlemise eest vastutava töötlejana. Kaupleja ei tohi kasutada Ostja Isikuandmeid muul eesmärgil kui Ostjaga sõlmitud lepingu täitmiseks, v.a kui tal on selleks muu õiguslik alus.
   • Kauba tagastamine ja müügitehingu lõppemine
    • 1. Kauba mittevastavusel kirjeldusele tuleb Ostjal viivitamatult Kauplejaga kontakteeruda ja leppida omavahel kokku tagastustingimustes.
    • 2 Ostjal on õigus kauba ostust taganeda, kui Kaupleja on käesolevaid tingimusi oluliselt rikkunud. Füüsilisest isikust Ostjal (tarbija) on õigus taganeda Kauplejaga tehtud tehingust ehk loobuda tellitud kaubast ka 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
    • 3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui tegemist on kasutatud eseme müügiga, siis peab see olema tagastamisel samas seisundis, mis kauba üleandmisel Ostjale. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab tagastama kogu komplekti..
    • 4. Kui pärast tagastatud kauba ülevaatamist selgub, et kaup on halvenenud ja see ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena või halvenemine on toimunud suuremas ulatuses kui vastaks selle korrapärase kasutamisega kaasnevale halvenemisele (sh kaup on ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms), siis tuleb Ostjal hüvitada kauba väärtuse vähenemine. Kaupleja võib esitada sellekohase hüvitusnõude Ostjale 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.
    • 5. Kauplejal on õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt kauba eest tasutud summaga. Kui Ostja ei nõustu Kaupleja poolt määratletud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus tellida kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspertarvamus. Sõltumatu ekspertarvamuse tegemise kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
   • Lõppsätted
    • 1. Kui mõni E-poe lisatingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Ostjaks ei ole tarbija.
    • 2. E-poe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kaupleja ja Ostja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
    • 3. Kui Kaupleja ja Ostja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Ostja puhul Harju Maakohtus.

●      PRIVAATSUSPOLIITIKA

 • Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Haldaja töötleb Minubeebi ja Teenuste kasutamisel Kasutajate Isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub ka selliste füüsiliste isikute Isikuandmete töötlemisele, kes kasutavad Minubeebi ja Teenuseid Kasutaja volitusel. Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted on defineeritud Kasutustingimustes, mis on kättesaadavad http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php.
 • Isikuandmed ja nende kogumise viisid
  • 1. Haldaja kogub Kasutaja kohta Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Minubeebi kasutamisel järgmiselt:
   • 1.1. Kasutaja edastab ise andmed Haldajale (näiteks sisestab Minubeebi-s oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, avaldab kuulutuse, postituse, suhtleb teiste Kasutajatega, kasutab erinevaid Minubeebi funktsioone ja Teenuseid). Sealjuures on eristatud sellised andmeväljad, mille täitmine on Minubeebi ja Teenuste kasutamiseks kohustuslik (tähistatud tärniga) ja mille täitmine on vabatahtlik;
   • 1.2. Haldaja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Minubeebi ja Teenuste kasutamisel (näiteks E-poe ostude ajalugu, andmed vastavalt küpsiste poliitikale, mis on kättesaadav http://www.minubeebi.ee/users/kasutustingimused.php#cookies);
   • 1.3. Haldaja saab kinnituse Kasutaja isikusamasuse ja maksekorralduse õnnestumise kohta teenusepakkujatelt, kelle kaudu Kasutaja end identifitseerib (ID-kaart, Mobiil-ID või pangalingi teenus) või teeb makseid (pangalingi teenus). Haldaja ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koodi ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja haldajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
   • 1.4. Haldaja saab Isikuandmed mõnelt teiselt Kasutajalt (näiteks kontaktandmed „soovita sõbrale“ funktsiooni kasutamisel).
  • Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
   • 1. Haldaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
    • 1.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas Teenuste pakkumiseks ning Kasutajaga Lepingu ja Teenustega seoses kontakteerumiseks (näiteks Kasutajale arve esitamiseks jms);
    • 1.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks ja enda kaitsmiseks nõuete vastu). Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;
    • 1.3. Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Haldajale vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist, aga on üldjuhul vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Teenuste osutamisega) või Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Kasutaja õiguste teostamisega);
    • 1.4. Haldaja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping, samuti kohustus säilitada raamatupidamisdokumente seaduses sätestatud aja);
    • 1.5. Kasutajale huvipakkuvate reklaamide näitamiseks, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes lubanud vastavate küpsiste paigaldamise tema arvutisse. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja nõusolek;
    • 1.6. Minubeebi külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja Kasutajate kauplemisharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Minubeebi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele, sealhulgas Teenuste parendamiseks, sh kaupade hindade määramiseks, uute Teenuste planeerimiseks ning Minubeebi turvalisuse suurendamiseks. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi Minubeebi, Teenuseid ja Kasutaja kasutajakogemust parandada. Kuna andmeid töödeldakse agregeeritud kujul, ei kaasne sellise töötlemisega Kasutaja õiguste ülemäärast riivet ning Kasutaja huvid ega õigused ei kaalu üles Haldaja õigustatud;
    • 1.7. Kui Kasutaja on selleks nõusoleku andnud, siis uudiskirja ja reklaampakkumiste saatmiseks.
   • 2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või kui Kasutaja on andnud töötlemiseks oma nõusoleku. Olukorraks, kus Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja –vabadused on näiteks see, kui Kasutaja rikub Lepingut või mõnda õigusakti ning see põhjustab või võib põhjustada Haldajale või kolmandale isikule kahju.
   • 3. Kui Isikuandmete töötlemine põhineb Haldaja õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.
   • 4. Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult Kasutaja eelneval nõusolekul.
  • Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
   • 1. Haldaja kasutab Kasutaja Isikuandmete töötlemisel IT-teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). Haldaja on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
  • Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
   • 1. Haldaja edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
    • 1.1. e-poes ostu tegemisel või Minubeebi kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste või kaupade tellimisel Kasutaja nime ja kontaktandmed vastavale Kauplejale tellitud kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul on Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja taotluse alusel temaga sõlmitud lepingu täitmine;
    • 1.2. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine;
    • 1.3. õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Haldaja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine või Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;
    • 1.4. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutaja ei ole Haldaja arvet tähtaegselt tasunud. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles.
   • 2. Minubeebi kaudu kuulutuste sisestamisel on kõigile Minubeebi Kasutajatele nähtavad vähemalt Kasutaja telefoninumber või e-posti aadress. Sellisel juhul on Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja taotluse alusel temaga sõlmitud lepingu täitmine.
  • Isikuandmete säilitamine
   • 1. Haldaja säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.
   • 2. Sõltuvalt andmete liigist, säilitab Haldaja Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
    • 2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seadusjärgsest kohustusest;
    • 2.2. Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
    • 2.3. Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste poliitikale.
   • Turvalisus
    • 1. Haldaja võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
    • 2. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Minubeebi keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui Registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
    • 3. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Haldaja saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
    • 4. Haldaja ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.
   • Andmesubjekti õigused ja kohustused
    • 1. Ulatuses, millises see on asjakohaste õigusaktide (ennekõike EL isikuandmete üldmääruse III peatüki) kohaselt nõutud ja lubatud, on kasutajal õigus taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning nõuda Isikuandmete ülekandmist.
    • 2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Haldajaga Privaatsuspoliitika punktis 9 toodud kontaktandmetel. Registreeritud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakontol.
    • 3. Haldajal on õigus nõuda oma õigusi teostava Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
    • 4. Haldaja vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Haldaja Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Haldaja vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Haldaja ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
    • 5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Haldaja kas:
     • 5.1. küsida mõistlikku tasu; või
     • 5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.
    • 6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
     • 6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
     • 6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks;
     • 6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb Haldaja õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
     • 6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
     • 6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
     • 6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust.
    • 7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millises Privaatsuspoliitika punktis 7.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Haldaja ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
     • 7.1. Sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
     • 7.2. Selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust;
     • 7.3. Selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.
    • 8. Kui Kasutaja Isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
    • 9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Haldaja hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Haldaja sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Haldajale esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
    • 10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Haldajat oma Isikuandmete muutumisest ning ajakohastada Isikuandmeid oma kasutajakontol.
    • 11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.
   • Privaatsuspoliitika muudatused
    • 1. Haldajal on õigus muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat, kui see on vajalik tulenevalt muutustest Haldaja andmetöötlusprotseduurides, õigusaktides või muudes asjaoludes, mis sellised muudatused mõistlikult tingivad. Haldaja teavitab Kasutajat privaatsuspoliitika muudatustest mõistliku etteteatamisajaga.
   • Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
    • 1. Minubeebi ja Teenuste kasutamisel on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks Minubeebi OÜ (registrikood: 14261782, asukoht: Sõpruse pst 210-13 Tallinn Harjumaa 13416, veebileht: www.minubeebi.ee).
    • 2. Oma õiguste teostamiseks, Haldaja poolt saadetavatest pakkumistest keeldumiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Haldaja vastu kaebuse esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda Haldaja poole järgmistel kontaktidel:
     • E-post: info@minubeebi.ee
     • Postiaadress: Sõpruse pst 210-13 Tallinn Harjumaa 13416
      KÜPSISTE POLIITIKA
    • Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse Kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida Kasutaja külastab. Küpsised võimaldavad ära tunda Kasutaja seadme veebilehtede külastamisel. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt selleks, et veebilehed saaksid toimida või töötaksid tõhusamalt, samuti selleks, et pakkuda veebilehe omanikule informatsiooni.
    • Küpsised võivad olla kas sessioonipõhised (võimaldavad ühendada Kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist) või püsivad (salvestatakse Kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui Kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati).
    • Kasutaja nõustub küpsiste paigaldamisega andes sellekohase nõusoleku Haldaja veebilehel. Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks Haldaja Kasutajalt nõusolekut ei küsi, kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise Teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi.
    • Kasutajal on võimalik muuta küpsise seadeid ja kustutada küpsis oma veebilehitseja (Safari, Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu.
    • Haldaja säilitab Kasutaja kohta saadud andmeid järgmiselt:
     • 1. sessioonipõhiste küpsiste kogutud liiklus- ja eelistusandmeid säilitab Haldaja ainult vastava sessiooni jooksul (veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist);
     • 2. püsivate küpsiste kogutud liiklus- ja eelistusandmeid säilitab Haldaja küpsiste lisatingimuste punktis 7 märgitud aja jooksul alates vastava küpsise paigaldamisest.
    • Minubeebi veebileheküljel kasutatakse järgmisi küpsiseid:
     • 1. hädavajalikud küpsised (strictly necessary/essential cookies) – olulised Minubeebi veebilehtedel ringiliikumiseks ja selle võimaluste kasutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa Kasutajale tema soovitud Teenuseid osutada.
     • 2. statistilised küpsised (performance cookies) – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas Kasutajad Minubeebi kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Need küpsised ei kogu Isikuandmeid. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada Minubeebi toimimist;
     • 3. eelistuste küpsised (functionality cookies) – need küpsised võimaldavad jätta meelde Kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid Minubeebi-s (näiteks kasutajanimi, keel või Kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi Minubeebi kasutamiseks.
     • 4. reklaami-küpsised (targeting/advertising/behaviourally targeted advertising cookies) – need küpsised võimaldavad näidata Kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades Minubeebi Kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega. Need küpsised ei kogu Isikuandmeid.

○    SOOVITUSED MÜÜJALE KAUPADE ÕIGUSPÄRASUSE TAGAMISEKS

 • Haldajale kuulub kuulutuste vahendamise portaal minubeebi.ee ja vastav mobiilirakendus (Minubeebi). Seejuures Haldaja ei ole ise ühegi kuulutuses pakutava toote või teenuse müüja. Iga Kasutaja vastutab ise selle eest, et tema müüdav kaup on õiguspärane. Selleks, et abistada müüjat kauba õiguspärasuse hindamisel, soovitame võtta järgmisi samme. Kui käesolevates soovitustes viidatakse kolmandate isikute veebilehekülgedele, siis Haldaja ei vastuta nende sisu ega ajakohasuse ega vastaval veebilehel toimunud võimalike muudatuste eest, kuna need veebilehed ei ole Haldaja kontrolli all. Müüja peab ise kontrollima kolmanda isiku veebilehel olevate andmete õigsust, ajakohasust ja võimalikke muudatusi võrreldes käesolevates soovitustest viidatuga.
 • Omandiõigus – kauba müüja peab tagama kauba omandiõiguse ülemineku ostjale. Tee kindlaks, et oled selle kauba omanik, mida soovid Minubeebi vahendusel müüa. Kui Sa ei ole ise kauba omanik, siis veendu, et Sul on õigus avaldada kauba müügikuulutus ja anda selle omandiõigus ostjale üle kauba tegeliku omaniku nimel (esindusõigus seaduse või volituse alusel) või enda nimel (eeldab, et oled eelnevalt sõlminud tegeliku müüjaga vastava lepingu).
 • Intellektuaalse omandi õigused – kui kaupade müük on osa Sinu iseseisvast majandustegevusest, aga Sa ei ole kaubal märgitud kaubamärgi või logo või muude kaubale tekkinud intellektuaalse omandi õiguste (patent, kasulik mudel, tööstusdisainilahendus, autoriõigused ja nendega kaasnevad õigused jms) omaja, siis kontrolli, kas Sul on olemas kõik vastavate intellektuaalse omandi õiguste omajate nõusolekud ja litsentsid kauba importimiseks ja müümiseks Euroopa Liidu territooriumil. Kui Sa seda ei tee, siis intellektuaalse omandi õiguste omajal võib olla õigus tõkestada kauba müüki näiteks järgmistel juhtudel:
  • paralleelimport – Sinu müüdav kaup on toodetud ja tähistatud õiguskaitset omava kaubamärgiga kaubamärgiomaniku loal, kuid see on toodud esmakordselt Euroopa Liidus turule ilma kaubamärgiomaniku loata.
  • võltskaubad – Sinu müüdav kaup on toodetud ja tähistatud õiguskaitset omava kaubamärgiga (või sellega identse või äravahetamiseni sarnase märgiga) ilma kaubamärgiomaniku loata.
  • piraatkaubad – Sinu müüdav kaup on originaaltoote koopia, mis on valmistatud ilma originaaltoote autori või muu õiguste omaja loata ega pruugi olla tähistatud õiguste omaja nime või kaubamärgiga. Lisainfot võlts- ja piraattoodete kohta saad näiteks Maksu- ja Tolliameti intellektuaalse omandi leheküljelt https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/keelud-ja-piirangud/voltsitud-kauba-tarbimine-ohtlik-nii-tarbijale-kui Kui Sa ei ole kindel, kas Sul on vajalikud nõusolekud ja litsentsid olemas, siis võta ühendust intellektuaalse omandi õiguste omajaga. Intellektuaalse omandi õiguste omaja väljaselgitamiseks saad abi näiteks siit:
  • Eesti Patendiamet http://www.epa.ee

 

 • Piiratud ja keelatud kaubad – selgita, kas üldse ja kellele Sinu müüdavat kaupa tohib müüa ning ega Sinu kauba suhtes ei ole kehtestatud muid piiranguid. Näiteks teatud kaupu võivad omandada ja kasutada ainult täisealised isikud; teatud aparatuuri ei ole lubatud turule lasta ilma vastava järelevalveasutuse eelneva heakskiiduta. Kui Sa ei ole kindel, milliseid piiranguid Sinu müüdavale kaubale on kehtestatud, siis saad abi näiteks siit: